background

Supaholic Waiver

Kom je suppen? Lees en vul de waiver in. Vraag ook iedereen die meegaat even de online waiver te lezen en in te vullen. Digitaal invullen is goed voor het milieu, scheelt weer papier en tijd bij het starten van de activiteit ;.) |Supaholic.nl

Sup&peddel | Supaholic.nl Waiver
Leuk dat je komt suppen. Echter voordat we starten is het belangrijk de waiver te lezen. Deze waiver/algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op activiteiten aangeboden door Supaholic. Onder het formulier geef je aan kennis te hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat.
Deelnemer = persoon (m/v) die (SUP)materiaal huurt en/of deelneemt aan (begeleide) (SUP) activiteit. Supaholic = bedrijf welke zorg draagt voor verhuur, (niet)begeleide activiteiten en instructie.
Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een zwemdiploma, dan wel te beschikken over een goede zwemvaardigheid.
Deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit/huurperiode niet toegestaan.
Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld en ondertekend formulier. Supaholic zal deze gegevens niet aan derden verstrekken.
Supaholic zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.
Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. Indien er schade is aan het gehuurde materiaal zal de deelnemer deze aan Supaholic vergoeden.
De deelnemer verleent middels ondertekening van deze voorwaarden toestemming aan Supaholic om van hem/haar foto’s te maken tijdens het uitoefenen van de (SUP)activiteit en deze te plaatsen op haar website of sociale media.
Supaholic is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit/huurperiode, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld door Supaholic.
De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de (SUP)huur van de betreffende activiteit.
Deelnemer zal ten alle tijden de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. De deelnemer respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.
Deelnemer verklaart akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen van de bijbehorende SUP instructie welke mondeling is uitgevoerd.
Er worden duidelijke instructies gegeven waar je wel en niet kan suppen. Je dient je te houden aan de instructies die voordat je het water op gaat zijn gegeven. Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instructie.
De deelnemer verklaart dat hij de door Supaholic verstrekte instructie begrepen heeft en de deelnemer vrijwaart Supaholic voor iedere eventuele verplichting tot betaling van schadevergoeding aan derden, hoe ook genaamd en door wie dan ook geleden, welke schade veroorzaakt is als gevolg van de (SUP) activiteit en/of het gebruik van het door Supaholic ter beschikking gestelde materiaal.
De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder. Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven afgerond op volledige uren
Deelnemer huurt materiaal en/of neemt deel aan SUP activiteit geheel op eigen risico.
Contactgegevens deelnemer:0%
Aloha! Niet alle veld zijn juist ingevuld. Kijk het formulier nog een keer na en vul of pas de gegevens aan.